GEMEENTEFINANCIËN

De VVD staat voor een solide en behoudend financieel beleid. Daarbij worden risico's zoveel mogelijk vermeden en worden marktpartijen gestimuleerd tot investeringen in onze stad. De VVD kijkt met beide benen op de grond kritisch naar de keuze van projecten waarin wordt geïnvesteerd. De ‘Almelose maat’ is daarbij bepalend. Vanuit die grondhouding zijn criteria als duurzaamheid en bijdrage aan beheerste ontwikkeling van de stad de belangrijkste uitgangspunten. In vier woorden komt dat neer op: noodzaak gaat voor franje.

Het financiële beleid wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:

1. Weerstandsvermogen.
Het risicoprofiel van de gemeente Almelo dient fundament te zijn voor de vaststelling van het weerstandsvermogen. De aanwezige weerstandscapaciteit moet gelijk zijn aan de vereiste weerstandscapaciteit, zoals die jaarlijks wordt berekend met behulp van het risicomanagementsysteem NARIS.

2. Risicomanagement.
Door de regiemogelijkheden die de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening biedt en de verhoogde risico's moet de actieve grondpolitiek worden gestaakt. Goed risicomanagement systeem vraagt om cultuurwijziging, goede vulling van het systeem.De VVD ziet hier actief op toe.

3. Schuldenpositie.
Voor het aangaan of verstrekken van leningen dient financieel alsook maatschappelijk rendement telkens weer vertrekpunt te zijn in de publieke verantwoording.

4. Kaders bedrijfsvoering.
Actief toezicht op kostenbeheersing binnen de organisatie

5. Kaders Openeinde regeling.
De VVD ziet toe op minimaal 2 meetmomenten per jaar bij de uitvoering van de open-einderegelingen. Heldere criteria worden gehanteerd en gehandhaafd. Beleid leidt maximaal naar werk.

6. Decentralisaties.
Toezien op meer bewustzijn om diensten gezamenlijk met omliggende (regio) gemeenten uitte voeren. Het ambtelijke apparaat past bij de kerntaken van de gemeente.

7. Financiële instrumenten. 
Implementatie van een stresstest die bijdraagt aan de optimalisatie van risicomanagement.

Leges en andere belastingen zijn zo laag mogelijk.