Verkiezingsprogramma VVD Almelo 2018-2022

                                                                                                            Almelo, Oktober 2016

Almelo, een stad om van te houden!


Met dit verkiezingsprogramma presenteert de VVD Almelo haar visie op de gemeente voor

de komende vier jaar.


VVD Almelo is trots op de gemeente Almelo en ziet veel kansen om de stad ‘the place to be’

te maken voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Dit kan door te anticiperen op de

veranderende mentaliteit. Mensen maken steeds bewuster keuzes, door rekening te houden

met financiën, duurzaamheid, gezondheid, efficiënte tijdsbesteding en meer van deze

thema’s. De gemeente Almelo moet als dienstbare organisatie efficiënt omgaan met die

bewuste keuzes van haar ‘klanten’.


Degelijk financieel beleid blijft topprioriteit voor de VVD; het huishoudboekje moet op orde!

Voor wat betreft de werkgelegenheid ziet de VVD Almelo kansen in het creëren van een

ideaal (duurzaam) vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Hiermee gaan de gewenste en

noodzakelijke CO2-reductie en het bevorderen van werkgelegenheid hand in hand.

Ook veiligheid is een thema dat hoog op de liberale agenda staat. Vertrouwen in de overheid

staat of valt met handhaving. Het ingezette zero-tolerancebeleid op dit gebied krijgt volledige

steun. Op sociaal terrein blijft de VVD streng maar rechtvaardig. Het credo blijft: geen

hangmat maar een vangnet. Er is stimulans voor diegenen die het wel zelf kunnen en er is

hulp voor degenen die het niet zelf kunnen redden.


In dit programma wordt ook aandacht besteedt aan de samenwerking met de andere

Twentse VVD-fracties. Gezamenlijk is een regionaal verkiezingsprogramma opgesteld dat

onderdeel uitmaakt van het programma dat voor u ligt.


De VVD anticipeert ook op de veranderende maatschappij. Wij zijn van mening dat een

continu interactief contact met burgers en bedrijfsleven steeds noodzakelijker is. Niet alleen

om te horen wat onze leden en kiezers van ons verwachten, maar ook om begrip te krijgen

voor mensen die anders tegen zaken aankijken. Het moge duidelijk zijn dat we hierbij

gebruik maken van eigentijdse middelen. Verder wil VVD Almelo meer mensen betrekken bij

de lokale politiek. Dit gaan we doen door te laten zien en merken dat politiek niet alleen

effectief is, maar vooral ook leerzaam, verbindend en gezellig!


Met vertrouwen en enthousiasme om Almelo beter en mooier te maken gaat de VVD Almelo

op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.


De VVD gaat voor Almelo, een stad om van te houden!


De programmacommissie


Jemy Pauwels

Tom Velthuis

Egbert Willems