Herontwikkeling oude stadhuis: eerst zien, dan geloven!

De VVD-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de vondst van een nieuwe financier voor de herontwikkeling van het oude stadhuis. Tot nu toe heeft deze ‘soap’, zonder dat er ook maar iets is gebeurd, de Almelose samenleving € 300.000,- aan instandhouding gekost. En deze kosten zullen toenemen, want het einde is nog niet in zicht. De VVD-fractie blijft voor wat betreft de herontwikkeling van het oude stadhuis, net zoals ook de makelaars (zie TC Tubantia van 24 maart 2017), kritisch onder het motto:  ‘eerst zien, dan geloven’.

 

We zijn daarom erg benieuwd naar de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de Leverink & Assen Groep en de gemeente Almelo. Er is immers nog géén overeenkomst gesloten.


Geacht college van B&W, 

1. Bent u bereid de conceptovereenkomst (al dan niet vertrouwelijk) ter inzage te leggen alvorens deze gesloten wordt?

 

2. Op welke termijn verwacht u dat u er met Leverink & Assen uit bent en deze conceptovereenkomst er ligt?

 

3 Bent u voornemens een realisatietermijn (door Leverink & Assen) én daaraan gekoppelde ontbindingsvoorwaarde in de overeenkomst op te nemen (om zo te voorkomen dat herontwikkeling net zolang op zich laat wachten als bijv. Fortezza, wat er overigens ook nooit kwam vanwege het voorverhuur-vereiste)?

 

4. Heeft u al de hoogte van de bankgarantie bepaald? Zo ja, hoe hoog bedraagt deze? Zo nee, wanneer komt hier meer duidelijkheid over?

 

5. Bent u bereid de bankgarantie, die door Leverink & Assen afgegeven zal moeten worden, (al dan niet vertrouwelijk) ter inzage te leggen?

                               

In het raadsvoorstel- en besluit van 14 juni 2016 is het volgende gesteld: ‘uitgangspunt is dat alle nog komende gemeentelijke kosten worden vergoed en er daarmee sprake is van een kostenneutrale ontwikkeling’.

 

6. Houdt het college, in de onderhandelingen, aan dit uitgangspunt vast?

 

7. Aangezien de verkoopprijs hetzelfde blijft (€ 125.000,-), op welke wijze denkt u deze kostenneutrale ontwikkeling te bereiken?

 

In het raadsvoorstel- en besluit van 14 juni 2016 is het volgende gesteld: ‘indien er alsnog onder de sociale huurgrens wordt verhuurd is dit in strijd met de woonvisie en de gemaakte afspraken met de woningbouwcorporatie die investeert in sociale woningbouw in de binnenstad en elders. Garanties om dit te voorkomen zullen moeten worden meegenomen in de mogelijkheden die de publiekrechtelijke (bestemmingsplan) en privaatrechtelijke (overeenkomst) weg bieden’.

 

8. Houdt het college, in de onderhandelingen, aan dit uitgangspunt vast?

In het ingediende plan van Hergebruik Gebouwen, waar het raadsbesluit d.d. 14 juni 2016 op gebaseerd is, staat dat er sprake is van 34 huur- (€ 800 - € 1200) en 50 koopappartementen (€ 175.000 - € 299.000). Tot onze verbazing lezen wij in de krant dat dhr. Assen ‘nog moet bekijken’ of de 85 appartementen in het oude stadhuis huur of koop worden.

 

9. Houdt u het college, in de onderhandelingen, vast aan de verhouding: 34 huur- (€ 800 - € 1200) en 50 koopappartementen (€ 175.000 - € 299.000)? En zien wij dit terug in de conceptovereenkomst?

 

De VVD-fractie wil  (mocht de situatie zich voortdoen) niet geconfronteerd worden met onnodige vertraging om tot sloop over te kunnen gaan, omdat alle pijlen nu op herontwikkeling zijn gericht.

 

10. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de sloopprocedure als herontwikkeling van het oude stadhuis toch niet van de grond komt?

 

11. Is het college nog steeds van mening dat het oude stadhuis géén monumentenstatus verdient?

 

12. Wordt er ambtelijk gewerkt aan de onderbouwing waarom het oude stadhuis géén monumentenstatus verdient? Zo ja, wat zijn de vorderingen? Zo nee, gaat u hier alsnog mee bezig?

 

Graag zien wij uw beantwoording van deze vragen zo snel mogelijk tegemoet.


Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

 

Arjen Maathuis

Raadslid

06-14627615

a.maathuis@raad.almelo.nl