Stichting beheer fractiegelden VVD Almelo

De volgende fractieleden van de VVD Almelo vormen het bestuur van de stichting beheer fractiegelden VVD Almelo:

Ger Vermeulen – voorzitter

Esther Reinders – secretaris

Edwin Groenendal - penningmeester

Deze stichting heeft de ANBI-status.


Stichting beheer fractiegelden VVD Almelo is gevestigd te Almelo, het bezoekadres is Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo

RSIN/fiscaal identificatienummer: 853721324


BELEIDSPLAN

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het beheren van gelden van de Gemeenteraadsfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in de gemeente Almelo. Bovendien spant de stichting zich in om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage fractieondersteuning aan te wenden om de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de fractie te versterken.


Op 12 februari 2014 is de stichting beheer fractiegelden VVD Almelo opgericht. De stichting is opgericht met bovenstaande doelstelling. Het bestuur wordt gevormd door raadsleden van de VVD Almelo.

In de periode 2022 - 2026 bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen.

  • GerVermeulen – voorzitter
  • Esther Reinders – secretaris
  • Edwin Groenendal - penningmeester

Activiteiten:

Activiteiten die worden bekostigd uit de maandelijks ontvangen gelden van VVD-raadsleden en andere donaties. De stichting spant zich ervoor in om de maandelijks ontvangen gelden van de VVD-raadsleden en andere donaties te besteden aan onder andere de volgende activiteiten:

- de verspreiding van het liberale gedachtegoed in het algemeen

- de bevordering van de liberale beginselen en dat van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

- ledenwerving

- netwerkopbouw en –onderhoud

- (permanente) campagne in aanloop naar verkiezingen

- politieke bijeenkomsten

- Activiteiten die worden bekostigd uit de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage

- Fractieondersteuning

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en):

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn verschillende activiteiten gedaan. Zo hebben we o.a. ledenbijeenkomsten georganiseerd, deelgenomen aan de politieke markt in Almelo, campagne gevoerd, hebben we ons netwerk met de lokale ondernemers en inwoners van Almelo versterkt, is er een jongerendebat georganiseerd.

De VVD-fractie 2022-2026 bestaat uit drie nieuwe raadsleden. Daarom wordt in het komend kwartaal een activiteit georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en de lokale VVD-standpunten / kennisoverdracht oude raad, met elkaar door te nemen.

De stichting spant zich ervoor in om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage fractieondersteuning te besteden aan het versterken van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de VVD-raadsleden. Dit doen wij onder andere ook door het faciliteren van een raadsvolger met ICTmiddelen en een vrijwilligersvergoeding.

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan ook worden aangewend voor werkbezoeken, scholing (incl. literatuur) of het inhuren van externe expertise. Ook betalen wij uit deze jaarlijkse gemeentelijke bijdrage administratieve kosten, zoals bankkosten en het laten opstellen van een jaarrekening door een externe.


Financieel beheer:

De stichting kent twee inkomstenbronnen:

1. Maandelijkse afdracht van Almelose VVD-raadsleden en andere donaties

2. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage fractieondersteuning

Het is het vaste voornemen van het bestuur om de van Almelose VVD-raadsleden en donateurs ontvangen middelen telkens binnen enkele jaren aan te wenden voor eerdergenoemde activiteiten. Aangezien raadsverkiezingen eens per vier jaar plaatsvinden, kan het zijn dat de daadwerkelijke aanwending enige jaren na ontvangst van de middelen is. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage wordt besteed in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Binnen 3 maanden na het einde van het boekjaar (= kalenderjaar) wordt in overeenstemming met de gemeentelijke verordening over de besteding van de gemeentelijke bijdrage verantwoording afgelegd aan de commissie ‘controle verslag bijdrage fractieondersteuning’. 

Het financieel jaarverslag van de stichting verschijnt na het opstellen door een externe en na vaststelling door het bestuur van de stichting op de website van de VVD Almelo.

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de Stichting beheer fractiegelden VVD Almelo ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

U kunt contact opnemen met de secretaris van de stichting: Esther Reinders, esther.reinders@almelo.nl